Postępowanie partnerów

Z dotychczasowej lektury łatwo się zorientować, że znacznie trudniejszymi do załagodzenia lub też zneutralizowania przez partnerów są przyczyny subiektywne napięć i konfliktów, tkwiące w osobowości partnerów, pewne zjawiska i fakty spowodowane ich postępowaniem. Dodatkowym utrudnieniem ‘ jest. tu przenoszenie wielu nieporozumień przez ludzi z jednej sfery działania na ‘drugą, a szczególnie często na życie emocjonalno-seksualne pary. Kazimierz Godorowski wymienia takie oto najważniejsze subiektywne przyczyny konfliktów: niedojrzałość życiowa partnerów, przejawiająca się na przykład w porzuceniu bez istotnych przyczyn nauki w szkole czy w zawodzie, brak ambicji życiowych, takich jak stałe dokształcanie się i podnoszenie własnych kwalifikacji, pozostawanie na utrzyjnaniu rodziców lub żony; niedojrzałość uczuciowa (emocjonalna), przejawiająca się w trudnościach przy nawiązywaniu i trwałym utrzymywaniu związków uczuciowych; brak realizmu w ocenie, własnych możliwości, nadmierne wymagania od otoczenia bez dawania z siebie wysiłku; nadmierne zainteresowanie płcią przeciwną, prowadzące do zdrad i upokarzania współmałżonka; brutalność, wybuchowość i popędliwość, stanowiące dodatkowy „zapalnik” w sytuacjach trudnych, w których opanowanie i wyrozumiałość nie dopuściłyby do wybuchu lub stłumiły rodzący się konflikt; słabość charakteru, prowadząca do ulegania złym wpływoiii otoczenia, brak własnego zdania, co w najlepszym razie prowadzi do „tfantoflarstwa” i utraty autorytetu zarówno u współmałżonka, jak u dzieci; egoizm i dążność do przewodzenia, co utrudnia wzajemne porozumienie i osiąganie rozsądnych kompromisów niezbędnych w wielu codziennych sytuacjach; rozrzutność i bezplanowość, komplikujące i dezorganizujące życie małżeńskie; brak właściwej hierarchii potrzeb, nadmierna drobiazgowość; » ^ nawyki .i nałogi, a przede wszystkim skłonność do alkoholu, co z reguły prowadzi do głębokich i często nieodwracalnych kryzysów małżeńskich (lub innych związków uczuciowych dwojga ludzi^choroby psychiczne i somatyczne, które mogą utrudniać, a niekiedy uniemożliwiać funkcjonowanie małżeństwa (innego związku); niewybredność w doborze towarzystwa i przestępczość.