Czy równość w zdradzie?

Przemiany cywilizacji przyniosły wierności nowy wymiar — nadały jej charakter dobrowolnej umowy, odczuwalnej jako odnowa miłości w małżeństwie. Jednocześnie samo zagadnienie zdrady małżeńskiej nabiera współcześnie większej ostrości społecznej, głównie ze względu na dzisiejszą wartość rodziny i małżeństwa oraz ze względu na dzieci, bowiem zdrada małżeńska jednego z rodziców powoduje uczucie wstydu i osłabienia więzi uczuciowych między dzieckiem a matką lub ojcem. Współcześnie uległo także rozszerzeniu samo pojęcie zdrady — rozumianej już nie tylko jako dokonanie fizyczne (seksualne), ale i psychologiczne liib ekonomiczne. Zdrada i niewierność może polegać dzisiaj (przynajmniej dla wielu ludzi) na fakcie, żę współmałżonek nie interesuje się nami, naszym żuciem, naszą pracą, naszymi kłopotami i przykrościami. Wsipółcześnie następują wyraźne zmiany w pojmowaniu wierności małżeńskiej. Kładzie się co-, raz większy nacisk na wierność socjalną, a nie seksualną — jak to było tradycyjnie * ujmowane. Tak pojęta ’ wierność nie fetyszyzuje, według K. Imielińskiego , pozamałżeńskich kontaktów seksualnych jako jedynego wyznacznika niewierności, lecz podkreśla znaczenie dla wierności innych aspektów małżeńskiego współżycia, jalk na przykład dochowanie wierności i zobowiązań w przypadkach klęski życiowej, choroby. Także zaniedbanie chorego małżonka, pozostawienie go w osamotnieniu w ciężkich chwilach życiowych zaczyna coraz bardziej oznaczać w odczuciu społecznym niewierność i zdradę. Jak szeroko pojmowany jest zakres wierności małżeńskiej, jakie sprawy uchodzą między kochającymi się ludźmi — zależy to najczęściej od stopnia zaangażowania uczuciowego współmałżonków, od ich charakterów, kultury, dojrzałości psychicznej itp. Generalnie jednak wszyscy małżonkowie chcą, aby współmałżonek był wierny. Najczęściej jednak sami, na własny użytek, chcieliby zachować przywilej swobody w tym względzie. I tutaj zaczynają się dopiero wszystkie ‘kłopoty.