Język miłości

Kolejną, szczególnie ważną sprawą w miłości dwojga ludzi jest umiejętność okazywania swoich uczuć kochanej osobie i rozumienia bogatego języka miłości, składającego się z różnorodnych słów, gestów, spojrzeń i zachowań. Zacznijmy od znaczenia słowa, które staje się w miłości źródłem dialogu, bez którego trudno sobie wyobrazi* istnienie i rozwój uczuć. Dialog i komunikacja słowna ma także służyć rozwiązywaniu konfliktów, przeciwdziałać rodzącym się przemilczeniom i urazom, które stanowią zagrożenie miłości. O tej roli słowa i komunikacji interpersonalnej w związku dwojga ludzi mówimy obszerniej w innym miejscu. Tutaj zastanówmy się nad rolą słowa i miłosnego języka, stanowiących jeden z najbardziej podniecających bodźców i tworzących partnerom możliwość przekazywania swoich uczuć i przeżyć, co niezmiernie wzbogaca współżycie i wprowadza w świat przeżyć drugiej osoby. Słowo mówione, śpiewane czy też szeptane w różnych sytuacjach miłosnych stanowi ważny element w uczuciowych przeżyciach, wzbogaca je, dopełnia formę ich wyrażania lub staje się słowno-tonicz- nym tłem dla miłosnej fascynacji. Od wieków pomaga tutaj miłości literatura tworząca piosenki i.’ballady miłosne, dająca wielosłowie miłosnego dialogu, pełnego poetyckiego liryzmu, piękna i miłości. Szczególnie bogaty dorobek wniosła tutaj poezja romantyczna, która do dzisiaj (choć w skromnym już zakresie) uczestniczy w miłosnym słownictwie i miłosnej epistolografii. Swoją tutaj rolę spełnia również dzisiejsza liryka, szczególnie’ erotyki, które w Wielu wypadkach upowszechniane są w śpiewanej formiej.