Horoskopy

Tych ponurych dla miłości horoskopów można by przytoczyć o wiele więcej. Część z nich jest naj- prawdoppdobniej mocno przesadzona, choć faktem jest, że jak każda epoka, tak i dzień dzisiejszy musi wytworzyć nowy model miłości, rodzący się wśród wielu kontrowersji obyczajowych — etycznych i moralnych. Podkreślić tutaj warto, że w rozwoju osobowości współczesnego człowieka dochodzą do głosu ‘ dwie przeciwstawne tendencje, które bez wątpienia mają swój wyraźny udział w kształtowaniu się ludzkiej miłości. Z jednej strony następuje powstawanie cech typowo indywidualnych, charakterystycznych jedynie dla danej jednostki (a potem dla układu pary), a z drugiej — jak już wspomnieliśmy — kształtowanie cech, a zwłaszcza reakcji uni- formistycznych, standardowych, powielanych. Rzecz zrozumiała, że najcenniejsze i społecznie pożądane są te pierwsze. Bowiem indywidualizacja świadomości, emocji czy przyzwyczajeń pomnaża grono osób wszechstronnie rozwiniętych, ludzi-indywidu- alności.